Bulletproof_

17 tekstów – auto­rem jest Bul­let­proof_.

Masz ochotę cza­sem wyjąć pis­to­let i z bez­silności zas­trze­lić się na środ­ku ulicy? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 września 2015, 19:00

Widzisz, te wszys­tkie py­tania bez od­po­wie­dzi... ja po pros­tu nie wie­działam jak się pożegnać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2015, 20:10

Życie za­wiera w so­bie sens i sma­ku tyle
Ile szczęścia Ci dają pro­zai­czne chwile 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 sierpnia 2015, 20:38

Nieustępliwa
Roz­bi­ta żalem
Życia się boję tak bar­dzo, że wcale 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 sierpnia 2015, 16:05

- Czy wiesz kto wzniecił ten ogień?
- Ty, Pa­ni. Jak śpiący smok w pałacu z za­pałek, nieos­trożnym i nieumyślnym wes­tchnieniem spa­liłaś cały swój świat. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2015, 10:24

Śmie­sznie chodził. Te­raz naj­praw­do­podob­niej nie jest tym człowiekiem, co wte­dy, kiedy go nie znałam. 

myśl • 4 sierpnia 2015, 17:06

Mam życie na zakręcie,
Proszę, jedź ostrożnie
Omiń mo­je serce 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 sierpnia 2015, 18:30

Jes­tem tym słowem, które przez la­ta czy­tasz na swój sposób i do­piero kiedy de­cydu­jesz się prze­lite­rować, oka­zuje się, że od zaw­sze czy­tałeś mnie niepoprawnie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 lipca 2015, 21:34

***

Ciało z pla­tyny, mam sto twarzy
Zam­knięta w so­bie, wciąż przygasam,
Na Two­je słowa naz­byt łasa
Z ser­cem, które tęsknotą żarzy

Oczy ot­warte, mam sto ramion
Smut­ki za­mykam w kryształ soli
Wyg­rałam, biorą co kto woli
Choć jed­na jes­tem, ty­siąc imion 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 lipca 2015, 13:27

Zbieram się z te­go świata
Nikt nie zauważy
Bliz­ny. Śla­du uśmiechu.
Gry­masu na mo­jej twarzy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lipca 2015, 14:25

Bulletproof_

I może tak miało być, Tak właśnie skończyć się miało, Wszak nie zaczęło się nic, Dlatego się nie udało

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bulletproof_

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 września 2015, 22:42CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Masz ochotę cza­sem wyjąć [...]

12 września 2015, 19:39filutka sko­men­to­wał tek­st Masz ochotę cza­sem wyjąć [...]

12 września 2015, 19:38M44G sko­men­to­wał tek­st Masz ochotę cza­sem wyjąć [...]

12 września 2015, 19:36filutka sko­men­to­wał tek­st Masz ochotę cza­sem wyjąć [...]

12 września 2015, 19:31M44G sko­men­to­wał tek­st Masz ochotę cza­sem wyjąć [...]

12 września 2015, 19:00Bulletproof_ do­dał no­wy tek­st Masz ochotę cza­sem wyjąć [...]

31 sierpnia 2015, 20:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Widzisz, te wszys­tkie py­tania [...]

31 sierpnia 2015, 20:10Bulletproof_ do­dał no­wy tek­st Widzisz, te wszys­tkie py­tania [...]

8 sierpnia 2015, 21:38CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Życie za­wiera w so­bie [...]

8 sierpnia 2015, 20:58Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Życie za­wiera w so­bie [...]